اخبار

پول بدون کار !

چرا همه بر این باورند که باید کارکرد تا پول درآورد؟  بهترین درآمد همیشه ازآن کسانی است که کار راحتتری میکنند. ما سیستمی را طراحی کرده ایم تا تمامی اشخاص چه شاغل و چه بیکار بدون هیچگونه سرمایه بتوانند از آن کسب درآمد کنند. درآمد این سیستم برعکس اکثر مشاغل برحسب...